מבוא

1.      אתר www.wrs-law.co.il (להלן: "האתר") מופעל ע"י שותפות רונאל שווגר, עורכי דין (להלן:  "השותפות") ומשמש ככלי לקבלת אינפורמציה ורכישת שירותים משפטיים הניתנים ע"י השותפות (להלן: "השירות").

2.      האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

3.       הזמנת שירותים באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

4.      עצם רכישת השירות באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח רוכש השירות באתר לבין השותפות.

הרכישה

1.      האתר מאפשר למזמין השירות (להלן: "מזמין" או "לקוח") קנייה נוחה, קלה ובטוחה של שירות משפטי באמצעות האינטרנט.

2.      ניתן לרכוש את השירות באתר בכל עת אך לשותפות שמורה הזכות לבטל את העסקה לפי שיקול דעתה הבלעדי וככל ותעשה זאת תשיב ללקוח את הסכום ששילם לשותפות.

3.      הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

4.      מחיר השירות באתר כולל את המע"מ.

5.      השותפות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות את שיווק ומכירת השירות בכל עת על פי שיקול דעתה.

6.      רכישת השירות תעשה רק באמצעות אתר השותפות ישירות.

7.       הצעת השירות או רכישת השירות באמצעות צד שלישי כלשהו אסורה.

8.      אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו באתר ותכניו מלבד שימוש אישי ופרטי.

9.      הלקוח מצהיר כי קרא בעיון את הצעת השירות שבאתר, הבין את ההצעה והסכים לה בטרם ביצע את העסקה.

ביטולים.

10. ניתן לבקש את ביטול העסקה, באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשותפות.

11. ביטול העסקה יהיה בתוקף לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהשותפות המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

12. במקרה של ביטול עסקה שאושרה – תחזיר השותפות ללקוח את מלוא התשלום ששולם ובתנאי שטרם החלה השותפות במתן השירות.

13. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהשותפות החלה במתן השירות ובטרם השלמתו,  אזי השותפות תגבה רק מחצית מסך עלות השירות והלקוח יקבל זיכוי התקף למשך שנה בגובה הסכום ששילם כאמור.

14. הזיכוי כאמור בסעיף 13 ישמש לצורך רכישת השירות מהסוג שבוטל.

15.  מובהר, כי ככל ומתן השירות ללקוח החל ולא הושלם מסיבה כלשהי (שאינה באחריות השותפות) תגבה השותפות מחצית מדמי השירות בלבד ויחולו הוראות סעיף 13 ו- 14 לתקנון.

מתן השירות ולוחות זמנים

16. השותפות תחל במתן השירות לאחר קבלת כל החומרים הנדרשים לצורך מתן השירות המבוקש בהתאם לבקשתה, וידוע ללקוח כי עשויים לחול עיכובים במתן השירות מסיבות שונות ואשר בחלקן אף אינן קשורות בשותפות והלקוח מוותר על כל טענה כנגד השותפות עקב עיכובים סבירים או מקובלים או כאלה שאינם בשליטת השותפות.

17. מתן השירות יעשה באמצעים דיגיטלים ושאינם דיגיטלים וזאת במשולב בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת השותפות בלבד.

שירות לקוחות

18. בכל שאלה או בירור לגבי השירות, ניתן לפנות אל נציגי השירות של השותפות בטלפון 03-5055799 או במייל office@wrs-law.co.il

אחריות ושירות

19. השותפות הינה שותפות עורכי דין ואחריות עורכי הדין של השותפות הינה כאחריות עורכי דין בישראל.

20. יחסי עו"ד לקוח יווצרו רק לאחר אישור העסקה ותחילת מתן השירות המשפטי.

21. עורכי הדין הפועלים במסגרת השותפות מבוטחים בביטוח אחריות מקצועית.

22. המזמין מודע ומסכים כי אין זה מתפקידם של עורכי הדין המטפלים בעסקה ו/או במתן השירות, לבדוק את מצבם הפיזי ו/או התכנוני של הדירה ו/או הבניין ו/או סביבתם, לרבות התוכניות ו/או ההיתרים ו/או התאמת הדירה ו/או הבניין להיתרים ו/או לתוכניות ו/או לתשריטים ו/או אופן ביצוע הבניה וכי השותפות ממליצה לפנות לבעלי מקצוע המתמחים בתחומים אלו ובכל תחום רלבנטי אחר לפי הבנת המזמין כדי לבדוק את כל הנ"ל וכל הנלווה לעסקה שאינו משפטי, וכי הם מוותרים על כל טענה כלפי עורכי הדין בכל אחד מהעניינים הנ"ל.

23. השותפות לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם ללקוח ושאינו קשור ישירות לטיפול המשפטי. מוסכם, כי תקלות תקשורת ברשת האינטרנט ו/או במערכות סליקה ו/או תקלות וכשלים מכל סוג אחר לא יהיו באחריות השותפות.

24. החומרים באתר אינם חייבים להיות העדכניים ביותר והשותפות אינה מחויבת לתדירות עדכון כלשהי.

25. החומרים המוצגים באתר הינם כללים באופיים ואינם מהווים תחליף ליעוץ משפטי ו/או עסקי פרטני ואין להסתמך עליהם ללא קבלת יעוץ פרטני. לקוח אשר יסתמך על התכנים באתר עושה זאת על אחריותו הבלעדית ולא יוכל לבוא בטענות כלשהן כלפי השותפות.

26. אחריות השותפות הינה למתן שירות משפטי בלבד ולא מעבר לכך.

27. המשתמש באתר אינו מורשה לעשות מעשה או פעולה אשר יש בהם לגרום לנזק לשותפות ו/או לפגיעה באתר ו/או למשתמשים בו, וככל ויעשה זאת ישא באחריות לכל הנזקים, ישירים ועקיפים, שיגרמו עקב כך.

28. לקוח שתנאי השירות והאחריות המפורטים בתקנון זה אינם מוסכמים עליו, אינו מורשה להשתמש באתר ונדרש לצאת ממנו, וככל ולא יעשה זאת לא יוכל לבוא בטענה כלשהי לשותפות ולעורכי הדין שלה.

אבטחת מידע ופרטיות

29. השותפות רשאית להשתמש בפרטי ההתקשרות עם המזמין לצורך פנייה אליו בנושאים מקצועיים ו/או נושאים נלווים לשירות המקצועי.

30. השותפות רשאית להשתמש במידע אשר נאסף באתר לצורך אפיון לקוחותיה ושיפור השירות המסופק להם.

31. השותפות תימנע מהעברת פרטיו האישיים של הלקוח לגורמים שלישיים שאינם קשורים במתן השירות המבוקש.

32. השותפות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע המצוי ברשותה. במקרים שאינם בשליטת השותפות ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא השותפות אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

33. השותפות מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י המזמין אלא על מנת לאפשר את מתן השירות ובהתאם לכל דין.

34. בהקשה על המילה "שלח" יש משום הסכמה לשותפות או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק מידע על השירותים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר.

קניין רוחני

35. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של השותפות.

36. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם השותפות.

דין וסמכות

37. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.